POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką i regularnego sprawdzania tej strony w celu weryfikacji zmian, które Administrator może wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

1. DEFINICJE

Administrator – jednostka, która decyduje, jak i w jakich celach Przetwarzane są Dane Osobowe. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych.

Dane Osobowe – wszelkie informacje o jakiejkolwiek zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie fizycznej, która jest możliwa do zidentyfikowania. W tym również dane podane przez osoby korzystające ze strony pozwalające na ich indywidualizację, takie jak imię, nazwisko, telefon, adres email.

Przetwarzanie Danych – wszelkie działania związane z Danymi Osobowymi, dokonane w sposób zautomatyzowany lub nie, takie jak: pozyskiwanie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, udostępnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Podmiot Przetwarzający – jakakolwiek osoba lub jednostka, która Przetwarza Dane w imieniu Administratora (inna niż pracownik Administratora).

RODO – rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz.UE 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1)

Strona – strona internetowa o adresie https://broader.pl/

Użytkownik – dowolna osoba bezpośrednio korzystająca ze Strony.

 

2. OGÓLNE INFORMACJE

Niniejsza Polityka została wydana przez BROADER sp. z o.o i jest adresowana do wszystkich Użytkowników Strony internetowej https://broader.pl/

Celem niniejszej Polityki jest dostarczenie informacji o zasadach przetwarzania wszelkich danych osobowych Użytkowników przez Administratora, niezależnie od źródła i sposobu ich pozyskania, w tym w szczególności przekazanych Administratorowi w związku ze świadczeniem usług, współpracą lub wykonaniem umów przez Administratora na rzecz Użytkowników.

Administratorem danych osobowych jest BROADER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-230), ul. Skierniewicka 16/20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000859971, której akta rejestrowe znajdują się w dyspozycji Sądu Rejonowego dla Warszawa – Wola, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272936764, REGON: 387091267.

Dane kontaktowe Administratora zostały podane w punkcie 11.1 poniżej.

W przypadku przekazania danych do przetwarzania przez Administratora Podmiotowi Przetwarzającemu, każdorazowo taki podmiot będzie Przetwarzał dane jedynie w niezbędnym zakresie określonym w punkcie 4. poniżej. Za prawidłowe wykonywanie wszelkich obowiązków związanych ze współadministrowaniem danymi oraz Przetwarzaniem danych obejmujące, m.in. udzielanie odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, wywiązywanie się z obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony Danych Osobowych, zgłaszaniem naruszeń ochrony Danych Osobowych do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, a nadto prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania wyłącznie odpowiedzialny Administrator.

Wszelkie uprawnienia przysługujące osobom, których dane osobowe są przetwarzane, w tym te wynikające z RODO Użytkownicy mogą wykonywać poprzez kontakt z Administratorem.

Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

3. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika, który przekazał Dane Osobowe w związku z realizacją postanowień umowy zawartej przez niego z Administratorem, na przykład: pracodawcy, zleceniodawcy lub innego podmiotu, który Użytkownik reprezentuje w kontaktach z Administratorem.

Dane Osobowe Użytkownika mogą również zostać pozyskane przez Administratora z informacji opublikowanych w mediach społecznościowych, w zakresie, w jakim informacje te są widoczne jako publiczne oraz od podmiotów trzecich (np. pośredników finansowych, od podmiotów egzekwujących prawo, w tym organów administracji lub sądów, itp.).

Administrator pozyskuje również dane osobowe Użytkownika, podczas jego wizyt na stronach Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę. Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkownika nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie ze Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie zgody na korzystanie i przechowywanie plików cookies na Stronie. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony, przy czym w niektórych przypadkach brak zgody może powodować ograniczenia w możliwości wykorzystania wszystkich jej funkcjonalności.

 

4. PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podczas Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników w celach wskazanych w niniejszej Polityce, Administrator może powołać się na jedną lub więcej z poniższych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:

 • w zakresie imienia, nazwiska, danych adresowych, numeru telefonu, adresu e-mail i innych przekazanych danych – w zakresie w jakim jest to niezbędne dla celów współpracy bądź realizacji umowy zawartej z Administratorem – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ułatwieniu współpracy bądź realizacji zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jedynie przez Administratora, z którym Użytkownik zawarł umowę;
 • w zakresie: danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną oraz osób do kontaktu wskazanych przez Użytkownika: imienia, nazwiska, danych adresowych, nr telefonu, adresu e-email – w zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub ochrony przed takimi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jedynie w przypadku wystąpienia wymienionego wyżej interesu prawnego u Administratora;
 • w zakresie przekazanych Administratorowi danych szczególnie chronionych – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – art. 9 ust. 2 lit f) RODO;
 • w zakresie danych dotyczących wyroków skazujących, naruszeń prawa oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa, przetwarzania danych na podstawach opisanych art. 6 ust. 1 RODO można dokonywać na zasadach wskazanych w art. 10 RODO;
 • w zakresie danych osobowych Użytkownika bądź będącego osobą fizyczną oraz osób do kontaktu wskazanych przez Użytkownika: imienia, nazwiska, danych adresowych, nr telefonu, adresu e-mail – w zakresie w jakim jest to niezbędne do prowadzenia komunikacji marketingowej i oferowania Użytkownikom usług Administratora – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim usług świadczonych przez Administratora, przesyłania informacji handlowej, dostarczaniu usług i komunikacji z Użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w zakresie danych osobowych Użytkownika będącego osoba fizyczną: imienia, nazwiska, danych adresowych, nr telefonu, adresu e-mail – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu komunikacji marketingowej dotyczącej informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych Administratora oraz promowania działalności i pozyskiwania darowizn, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. wysyłanie sms, e-mail, kontaktowanie się przez telefon), w tym do dystrybucji newslettera – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w zakresie danych osobowych Użytkownika oraz osób do kontaktu wskazanych przez Użytkownika obejmujących dane takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i godziny łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji – w zakresie w jakim jest to niezbędne dla celów zarządzania systemami komunikacji, działaniach w celu bezpieczeństwa IT oraz prowadzenia i zarządzania Stroną, prezentowania jej treści; publikowania reklam i innych informacji promocyjnych i marketingowych poprzez Stronę – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu Strony Administratora – 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przez uzasadniony interes Administratora należy rozumieć: ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub praw Administratora lub ochronę przed takimi roszczeniami; marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora, w tym dystrybucję newslettera, przesyłanie informacji handlowej, dostarczanie usług i komunikację z Użytkownikami.

 

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników oraz osób przez nich wskazanych do kontaktu następującym podmiotom trzecim:

 • organom administracji lub sądowym, na ich żądanie, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;
 • księgowym, osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, informatykom z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa;
 • innym podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu Administratora niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym punkcie i poniżej;
 • jakiemukolwiek podmiotowi, organowi egzekucyjnemu lub sądowi, w zakresie koniecznym dla ustalenia, skorzystania lub ochrony roszczeń;
 • jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
 • jakiemukolwiek podmiotowi przejmującemu, w wypadku sprzedaży lub przekazania jakiejkolwiek zorganizowanej części przedsiębiorstwa Administratora (włączając przypadek reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

Niezależnie od powyższego, Strona może używać wtyczek lub treści prezentowanych przez podmioty trzecie. Jeśli Użytkownicy, czy też osoby wskazane przez Użytkownika do kontaktu zdecydują się z nich skorzystać, Dane Osobowe tych osób mogą być udostępniane podmiotom trzecim, w tym platformom społecznościowym w celu Przetwarzania. Administrator niniejszym rekomenduje zapoznanie się z polityką prywatności podmiotu trzeciego przed skorzystaniem z jego wtyczek lub treści. Jeżeli podmiot trzeci stanie się Podmiotem Przetwarzającym, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, będzie zobowiązany do:

 • Przetwarzania wyłącznie Danych Osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora w zakresie w nich określonym;
 • zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego.

Dane Osobowe mogą być również przekazywane przez Administratora do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych.

 

6. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator informuje, iż wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, bądź osób wskazanych przez nich do kontaktu. Podmioty wskazane w zdaniu poprzednim są odpowiedzialne za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że:

 • Dane Osobowe Użytkowników oraz osób przez nich wskazanych do kontaktu, które Przetwarza Administrator są dokładne i jeżeli jest to konieczne, aktualne; oraz
 • Wszystkie Dane Osobowe Użytkowników oraz osób przez nich wskazanych do kontaktu, które Przetwarza Administrator, a które są błędne (mając na uwadze cel, w jakim są Przetwarzane) będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki.

Administrator, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o dokładność Przetwarzanych Danych Osobowych.

W przypadku przekazywania Danych Osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych, Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.:

 • „Standardowe Klauzule Umowne“ UE;
 • uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez podmiot otrzymujący dane do Przetwarzania (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych);
 • każdorazową weryfikację, czy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że spełnia ono odpowiedni poziom ochrony.

Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z Administratorem przy pomocy danych kontaktowych wskazanych w punkcie 11.1 poniżej.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kryteria determinujące długość trwania okresu, w którym Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkowników są następujące:

Administrator przechowuje kopie Danych Osobowych Użytkowników oraz osób przez nich wskazanych do kontaktu w formie pozwalającej na identyfikację, tylko tak długo, jak jest to konieczne dla osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania Danych Osobowych.

Administrator może, w szczególności, przechowywać Dane Osobowe Użytkowników przez cały okres konieczny do ustalenia, skorzystania lub obrony roszczeń.

 

8. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO, względem Danych Osobowych Użytkownikom oraz osobom wskazanym przez Użytkowników do kontaktu, których dane są Przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników bądź osoby wskazane przez Użytkowników do kontaktu zgody, to podmiotom tym przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom oraz osobom wskazanym przez Użytkowników do kontaktu przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższe nie ma wpływu na prawa tych podmiotów wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Aby skorzystać z jednego lub więcej uprawnień lub zapytać o te uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki lub o Przetwarzanie Danych Osobowych, prosimy o kontakt, używając danych kontaktowych wskazanych w punkcie 11 poniżej.

 

9. PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

Plik cookie (ciasteczko) jest małym plikiem umieszczanym w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas wizyty na Stronie.

Plik cookie rejestruje informacje o urządzeniu, przeglądarce, a w niektórych przypadkach, także o preferencjach i typowych czynnościach, których dokonują Użytkownicy przy przeglądaniu stron internetowych.

Administrator może Przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników poprzez technologię Cookie, zgodnie z Polityką Cookies (ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES” NA STRONIE BROADER.PL) opisaną w https://broader.pl/informacje-o-cookies/.

 

10. NEWSLETTER

W przypadku, gdy Użytkownicy udzielą dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody na otrzymywanie newslettera Administratora, Administrator może przesyłać do Użytkowników elektroniczny newsletter z informacjami handlowymi dla celów promocyjnych i informacyjnych.

Dane Osobowe przekazane Administratorowi w związku z subskrybowaniem newslettera będą wykorzystywane wyłącznie dla celów przesyłania newslettera.

W każdej chwili Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrybcji newslettera poprzez skorzystanie z opcji rezygnacji zawartej w newsletterze, korzystając z linku opt-out znajdującego się w stopce wiadomości mailowej lub kontaktując się w inny sposób z Administratorem.

Otrzymane od Użytkowników Dane Osobowe będą przechowywane wyłącznie w powyższym celu i przez okres, przez jaki Użytkownicy subskrybują newsletter oraz dopóki Użytkownicy nie wycofają swojej zgody na subskrybcję newslettera.

Przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników związane z otrzymywaniem newslettera nie jest wymagane ani ze względów prawnych, ani umownych, nie jest również wymagane dla zawarcia żadnej umowy. Przekazanie tych danych lub wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera nie jest dla Użytkowników obowiązkowe. Podstawę prawną do otrzymywania newslettera stanowi wyłącznie wyrażona przez Użytkowników zgoda (art. 6 punkt 1 lit. a RODO). W przypadku braku takiej zgody lub jej cofnięcia – newsletter nie będzie wysyłany.

 

DANE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 8 niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z Administratorem przy użyciu następujących danych kontaktowych:

 

BROADER sp. z o.o.

adres do doręczeń:

Skierniewicka 16/20,

01-230 Warszawa

adres email:

biuro@broader.pl

telefon:

+48 575 454 355

 

 

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.