ULGI PODATKOWE

dodatkowe oszczędności

Prowadzisz prace nad udoskonaleniem cech, funkcji lub parametrów swoich wyrobów lub usług ? Posiadasz własne rozwiązania np. patenty lub wzory przemysłowe ? Robotyzujesz powtarzające się czynności i cykle pracy? Chcesz zwiększyć wynik finansowy swojego przedsiębiorstwa?

Pomożemy Ci maksymalnie wykorzystać możliwości związane z dostępnymi ulgami podatkowymi.

Wsparcie doradcze obejmuje:

Mapowanie

procesów wewnętrznych firmy oraz weryfikację skorzystania z ulg podatkowych

Identyfikację

kosztów kwalifikowanych, które mogą zostać uwzględnione w konkretnej uldze

Rekomendację

w zakresie zmian w procedurach czy dokumentacji wewnętrznej firmy

Ewidencję

księgową kosztów kwalifikowanych

Opracowanie

kompletnej dokumentacji, rozliczeń, opinii i ekspertyz pozwalających na pozyskanie ulg

Z jakich ulg podatkowych warto skorzystać?

Ulga B+R

Ulga B+R pozwala na dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Kwalifikowane wydatki w ramach ulgi:

 • wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace B+R
 • nabycie sprzętu specjalistycznego (który nie jest środkiem trwałym) oraz materiałów i surowców
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Możliwość odliczenia dodatkowych 100 % wydatków (w tym wynagrodzenia do 200%) od podstawy opodatkowania. Ulga obejmie płatników PIT i CIT.

Ulga IP BOX

Ulga to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej.
Kwalifikowane prawo własności intelektualnej (IP):
 • patent
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • autorskie prawo do programu komputerowego
Możliwość preferencyjnej 5% stawki podatku dla dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ulga obejmie płatników PIT i CIT.

Ulga na robotyzację

Ulga skierowana jest do przedsiębiorstw, które zakupiły i zainstalowały robota  przemysłowego.

Kwalifikowane wydatki w ramach ulgi:

 • koszt nabycia nowych robotów przemysłowych; maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych; maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu
 • ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych powyżej;
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa powyżej, oraz
 • opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.

Możliwość odliczenia dodatkowych 50 % wydatków od podstawy opodatkowania (obowiązuje w latach 2022-2026). Ulga obejmie płatników PIT i CIT.

Ulga na prototyp

Ulga na prototypy dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera poniesione przez podatnika koszty na etapie testowania wynalazku, przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę i wprowadzeniem go na rynek.

Kwalifikowane wydatki w ramach ulgi:

 • zakup lub wytworzenie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.
 • badania, ekspertyzy, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z
 • dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 • badania cyklu życia produktu,
 • systemu weryfikacji technologii środowiskowych

Możliwość odliczenia dodatkowych 30 % wydatków od podstawy opodatkowania (nie więcej jednak niż 10 % dochodu). Ulga obejmie płatników PIT i CIT.

Kompleksowa pomoc

Sprawdź z jakich dodatkowych ulg podatkowych możesz skorzystać. Od 2022 wybór wsparcia w postaci ulg jest znacznie większy. Może już od dawna mogłeś skorzystać z obniżenia podstawy podatkowej? Nasi eksperci przeprowadzą Cię przez gąszcz przepisów i wyjaśnią prostym językiem w jakich obszarach działalności masz największe korzyści z określonej ulgi podatkowej.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.